De beste aanbieder voor Zakelijke Energie

Uw nieuwe duurzame en voordelige leverancier

Altijd vernieuwend en verbeterend

Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder inschrijvingsnummer 65559169.

1. ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen met en door ZakelijkeEnergie.Online BV (verder te noemen ZakelijkeEnergie.Online) en gelden voor alle aan ZakelijkeEnergie.Online gelieerde bedrijven en instellingen en hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

Correspondentie in het kader van de overeenkomsten is uitsluitend rechtsgeldig indien schriftelijk en gericht aan de door partijen van tijd tot tijd aangewezen personen.

2. BEGRIPPEN EN DEFINITIES

Afnemer: Een rechtspersoon of personenvennootschap die, middels een ondertekend Deelnameformulier of Samenwerkingsovereenkomst, gebruik maakt van de door ZakelijkeEnergie.Online aangeboden diensten.
Deelname(formulier): Een overeenkomst op grond waarvan ZakelijkeEnergie.Online collectief energie en/ of aan energie gerelateerde diensten namens Afnemer inkoopt voor de aansluitingen die in een Aansluitlijst zijn bijgevoegd en waar van tijd tot tijd op aangeven van Afnemer mutaties in plaatsvinden.
Samenwerkingsovereenkomst: Een overeenkomst op grond waarvan ZakelijkeEnergie.Online aan Afnemer energie consultancy in de meest brede zin van het woord geeft en daaraan gerelateerde diensten.
Aansluitlijst: Een overzicht met aansluitingen waarvoor ZakelijkeEnergie.Online diensten uitvoert.

3. WERKWIJZE

Door bundeling van kennis en volume in combinatie met marktanalyse en professioneel aanbesteden, beoogt ZakelijkeEnergie.Online de meest gunstig mogelijke condities te bedingen voor de levering van energie-en/of meetdiensten aan Afnemer.

ZakelijkeEnergie.Online zal waar van toepassing en / of op verzoek van Afnemer daarnaast consultancy services en/of factuurcontrole leveren.

ZakelijkeEnergie.Online zal voorafgaand aan een collectieve aanbesteding het besluit hiertoe, alsmede de beoogde contractperiode, aan Afnemer kenbaar maken/ afstemmen.

ZakelijkeEnergie.Online
Meerten Verhoffstraat 1, 4811 AR Breda

besparen@ZakelijkeEnergie.Online
085-482 0000
KvK: 65559169

BTW: NL 002012937B39
IBAN: NL05 ING 0007 5087 97
BIC: INGBNL2A

Indien gewenst kan Afnemer bij ZakelijkeEnergie.Online de meest recente versie van de Aansluitlijst waarvoor wordt ingekocht opvragen.

In geval van Deelname zal na afloop van een collectieve aanbesteding een raamovereenkomst gesloten worden door ZakelijkeEnergie.Online met de geselecteerde leverancier. ZakelijkeEnergie.Online stelt een kopie hiervan aan Afnemer beschikbaar.

Aanvullend ontvangt Afnemer een individuele bevestiging van de namens Afnemer met de betreffende energieleverancier gesloten overeenkomst.

In geval van een Samenwerkingsovereenkomst zal de aanbesteding volledig in overleg met Afnemer worden uitgevoerd. Afnemer geeft zelf aan hoe een leveringsovereenkomst tot stand dient te komen. ZakelijkeEnergie.Online heeft in deze een adviserende en desgewenst uitvoerende rol.

4. Onderhoud van de website

ZakelijkeEnergie.Online heeft het recht om de website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. ZakelijkeEnergie.Online zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. ZakelijkeEnergie.Online is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

ZakelijkeEnergie.Online heeft het recht de website van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te aan te passen en om fouten te herstellen. ZakelijkeEnergie.Online is daarbij niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een aanpassing.

5. VOORWAARDEN DEELNAMEFORMULIER

Afnemer geeft door ondertekening van het Deelnameformulier een doorlopende volmacht aan ZakelijkeEnergie.Online om namens Afnemer energie en/of meetdienstencontracten te sluiten, alsmede relevante informatie op te vragen bij netbeheerders, (energie)leveranciers, meetverantwoordelijken en andere relevante partijen in de energiesector.

De volmacht is geldig tot wederopzegging.

Afnemer is volledig verantwoordelijk om op de op het deelnameformulier opgegeven datum contractvrij te zijn.

6. VOORWAARDEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Afnemer geeft middels ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst of een anderszins rechtsgeldig document doorlopend opdracht aan ZakelijkeEnergie.Online om haar energie en/of meetdienstencontracten te beheren.

De opdracht is geldig tot wederopzegging.

Afnemer is verantwoordelijk om op door ZakelijkeEnergie.Online aangegeven data contractvrij te zijn.

Tenzij anders overeengekomen is Afnemer zelf verantwoordelijk voor ondertekening van de betreffende leveringsovereenkomsten en alle uit de leveringsovereenkomsten voortvloeiende rechten en plichten.

7. BEËINDIGING VAN DEELNAME/SAMENWERKING

Afnemer kan de Deelname en/of de Samenwerkingsovereenkomst beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, gerekend vanaf het moment waarop Afnemer de beëindiging middels aangetekend schrijven aan ZakelijkeEnergie.Online heeft verstuurd.

Vanaf het moment dat een volmacht/ opdracht rechtsgeldig is beëindigd is ZakelijkeEnergie.Online niet langer gerechtigd om namens Afnemer energie en/of meetdienstencontracten te sluiten. De contractuele verplichtingen die ZakelijkeEnergie.Online namens Afnemer of Afnemer rechtstreeks met leverancier, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de beëindiging is aangegaan, blijven tot het einde van de toepasselijke contractduur onverminderd van kracht.

8. INFORMATIEPLICHT EN ADMINISTRATIE

Afnemer dient ZakelijkeEnergie.Online volledig en direct te informeren over feiten waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze nodig zijn voor een juiste dienstverlening van ZakelijkeEnergie.Online. Dit zijn onder meer omstandigheden die het energieverbruik substantieel kunnen beïnvloeden, alsook informatie en wijzigingen ten aanzien van objecten. De informatieplicht is zowel van kracht op individueel aansluitingsniveau, als op een aansluitlijst als zodanig.

In het geval van tegenstrijdigheden en/of disputen is de administratie van ZakelijkeEnergie.Online leidend.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

ZakelijkeEnergie.Online spant zich in voor een optimale dienstverlening, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke consequenties als gevolg van vertragingen in afhandeling van aanvragen of (tarief)afwijkingen in het aanbod van leveranciers. Situaties waarbij sprake zou zijn van opzet of grove schuld door ZakelijkeEnergie.Online vormen hierop een uitzondering.

Onder de voorgaande uitsluiting vallen onder meer begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst en schade als gevolg van een door de leverancier geannuleerd of ontbonden contract om welke reden dan ook.

ZakelijkeEnergie.Online is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door ZakelijkeEnergie.Online gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

10. VERGOEDINGEN AFNEMER

Afnemer is op het moment van toetreding de actuele eenmalige vergoeding verschuldigd, zoals op het Deelnameformulier of Samenwerkingsovereenkomst is aangegeven.

De jaarlijkse beheersvergoeding van energie en/of meetdiensten is gebaseerd op de in het Deelnameformulier of Samenwerkingsovereenkomst beschreven vergoedingen toegepast op de per 1 januari van een kalenderjaar bij ZakelijkeEnergie.Online bekende Aansluitlijst.

Diensten zoals consultancy worden separaat met Afnemer verrekend.
ZakelijkeEnergie.Online behoudt zich het recht voor een jaarlijkse inflatiecorrectie toe te passen. De hoogte van de inflatiecorrectie wordt bepaald door de CBS Consumentenprijsindex.

11. VERGOEDINGEN LEVERANCIER

ZakelijkeEnergie.Online werkt transparant en ontvangt geen geldelijke vergoedingen van leveranciers met uitzondering van vergoedingen die op verzoek van Afnemer rechtstreeks via een leverancier worden verrekend en /of eventueel door leveranciers beschikbaar gestelde marketinggelden voor het vormen en beheren van collectieve aansluitingen. ZakelijkeEnergie.Online zal er op toezien dat de marketinggelden op geen enkele manier de leveringstarieven en leverancierskeuze negatief beïnvloeden.

12. Wijzigingen van de overeenkomst

ZakelijkeEnergie.Online heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op de website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.

Indien u een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient u het gebruik van deze website na deze dertig dagen te staken en gestaakt te houden. Door de website te gebruiken na deze periode, geeft u aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).

Eventuele door u aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen u en ZakelijkeEnergie.Online afgesproken is.

ZakelijkeEnergie.Online is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de website van haar overneemt.

13. BETALINGSCONDITIES

Afnemer dient de aan ZakelijkeEnergie.Online verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

Na de vervaldag van de factuur wordt de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht zonder dat in gebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan ZakelijkeEnergie.Online de uitvoering van de opdracht opschorten. Is Afnemer in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

14. GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

Partijen houden alle informatie en gegevens vertrouwelijk die zij, al dan niet rechtstreeks, van of over elkaar te weten komen en die vertrouwelijk van aard zijn of waarvan partijen de vertrouwelijkheid hadden kunnen weten. Partijen zullen deze vertrouwelijke informatie en gegevens niet voor eigen gebruik aanwenden en/of aan anderen toegankelijk maken tenzij nodig voor de uitvoering van de overeenkomsten.

Partijen houden voor de duur van de overeenkomsten en drie jaar na beëindiging daarvan de informatie onder a) geheim en verbinden zich:
Alle redelijke maatregelen te nemen voor veilige bewaring;

De toegang tot de informatie te beperken tot personen binnen de organisatie voor wie deze noodzakelijk is voor (de uitvoering van) de overeenkomst;

De informatie niet langer onder zich te houden dan voor het uitvoeren van de overeenkomsten noodzakelijk is.

Partijen zijn ieder verantwoordelijke in de zin van de AVG en zullen zich in dat kader uitdrukkelijk houden aan dit artikel. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacy statement.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin ZakelijkeEnergie.Online gevestigd is.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

De door u ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Leverancier.

U dient in voorkomende gevallen ZakelijkeEnergie.Online zo spoedig mogelijk te informeren over wijzigingen in naam-, adres- of contactgegevens die voor ZakelijkeEnergie.Online relevant kunnen zijn.

ZakelijkeEnergie.Online is gebouwd, wordt beheerd en is eigendom ZakelijkeEnergie.Online in Breda. ZakelijkeEnergie.Online staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65559169.